O czasopiśmie

Cele i zakres

Misją czasopisma „Ekonomia Społeczna” (ISSN 2081-321X) jest rozwijanie debaty naukowej w Polsce w obszarze, stanowiącym istotne uzupełnienie głównego nurtu myślenia o funkcjonowaniu współczesnej gospodarki. Ekonomia społeczna wychodzi bowiem poza klasyczne postrzeganie procesów gospodarczych, rozumiane w kategoriach aktywności państwa, sektora prywatnego i organizacji pozarządowych. Daje ona możliwość poszukiwania nowych sposobów zaspokajania potrzeb indywidualnych i zbiorowych, które w niektórych przypadkach mogą być skuteczniejsze i efektywniejsze od tradycyjnie stosowanych narzędzi.

Na łamach „Ekonomii Społecznej” są prezentowane zarówno artykuły naukowe, raporty z badań, jak i inne teksty zawierające omówienia, analizy inicjatyw i rozwiązań adresowanych do środowiska ekonomii społecznej. Atutem czasopisma jest łączenie prac o charakterze teoretycznym (pochodzących z różnych ośrodków akademickich) z głosami praktyków reprezentujących środowiska eksperckie.

Czasopismo jest adresowane do badaczy i ekspertów działających w obszarze ekonomii (gospodarki) społecznej. Jego odbiorcami są także decydenci publiczni oraz przedstawiciele sektora społecznego zainteresowani możliwościami praktycznej aplikacji idei gospodarowania nie tylko dla zysku, ale także w celu osiągania korzyści społecznych.

ISSN: 2081-321X – wersja drukowana
eISSN: 1898-7435 – wersja elektroniczna

Wersją pierwotną czasopisma jest wydanie papierowe. Wersja papierowa i elektroniczna jest tożsama.

Formuła wydawnicza: Open Access, licencja: cc-by-nc-nd 4.0 pl.

Dostęp: Wszystkie numery czasopisma są dostępne bezpłatnie w zakładce Spis numerów.

Indeksacja w bazach danych:

Punktacja ministerialna: wykaz B: 2013: 1 pkt; 2014: 1pkt; 2015: 7 pkt.

Dystrybucja do bibliotek:
Półrocznik Ekonomia Społeczna dystrybuowany jest do 20 bibliotek:
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Narodowa
Biblioteka Jagiellońska
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi
Biblioteka Śląska
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
Biblioteka Publiczna  m. st. Warszawy
„Książnica Pomorska” im. S. Staszica
Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego
Biblioteka KUL
Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego
Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Szkoła Główna Handlowa
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Wydawca:
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
www.msap.uek.krakow.pl

Sponsorzy:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków