Dla Autorów

 

Zgłoszenia tekstów
Redakcja półrocznika „Ekonomia Społeczna” przyjmuje do druku następujące teksty w języku polskim i angielskim:

 • artykuły naukowe i komunikaty z badań,
 • recenzje książek.

Redakcja przyjmuje tylko oryginalne teksty, które nie są zgłoszone do innych wydawnictw i nie były publikowane w innym czasopiśmie lub książce.
Za zgłoszenie i publikację tekstów nie są pobierane opłaty.
Teksty prosimy nadsyłać na adres Redakcji Czasopisma (Kontakt).
Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia – w porozumieniu z Autorem – zmian edytorskich oraz dokonania skrótów, jeśli artykuł przekracza przewidzianą objętość.
Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy publikacji nadesłanego artykułu. Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów. Autorzy nie otrzymują honorariów za opublikowane artykuły.
Teksty członków Rady Programowej i Redakcji podlegają takim samych zasadom jak innych autorów.

Informacje o prawach autorskich
W przypadku zakwalifikowania artykułu do druku Autor wyraża zgodę na przekazanie praw autorskich do tego artykułu wydawcy.
Autor artykułu zachowuje prawo wykorzystania treści opublikowanego przez Czasopismo artykułu w dalszej pracy naukowej i popularyzatorskiej pod warunkiem wskazania źródła publikacji.

Polityka archiwizacji tekstu przez autora
Autor może umieszczać wstępną wersję artykułu (czyli przed otrzymaniem recenzji) na jakiekolwiek stronie internetowej. Autor może umieszczać artykuł po recenzjach i przyjęty do druku na osobistych i instytucjonalnych stronach internetowych, a także umieszczać w repozytoriach elektronicznych o otwartym dostępie i akademickich sieciach społecznościowych, dodając informację o źródle i pełnym cytowaniu źródła, a po publikacji uzupełnioną o odnośnik do wersji wydawniczej z DOI. Autor może wykorzystać wydawniczą wersję pliku (PDF) w wyżej wymienionych miejscach. Kopia licencji musi towarzyszyć archiwizowanemu plikowi.

Odwołanie się od decyzji Redakcji
Autorzy mają prawo odwołania się od decyzji redakcji. Autor nie podzielający decyzji Redakcji bazującej na recenzjach, w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania informacji o nieprzyjęciu tekstu do publikacji kieruje do redakcji pismo o ponowną ocenę jego tekstu. W piśmie tym wskazuje argumenty przemawiające, jego zdaniem, za przyjęciem tekstu do druku. Redakcja, po zapoznaniu się z tymi argumentami podejmuje decyzję o podtrzymaniu pierwotnej decyzji (w przypadku ich niepodzielania) lub też kieruje je do ponownej recenzji (jeśli argumenty te uznaje za zasadne). Proces ponownej oceny artykułu trwa 3 tygodnie od momentu otrzymania pisma w sprawie ponownej oceny.    

Kwestie etyczne
Autor nadesłanego artykułu ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich i innych związanych z artykułem. Autor artykułu musi mieć stosowne zgody autorów/redakcji/wydawców w sytuacji wykorzystywania w artykule fragmentów innych publikacji, wykresów, ilustracji lub podobnych materiałów. Jeśli artykuł został przygotowany przez kilku autorów, Autor nadsyłający artykuł zobowiązuje się do uzyskania zgody pozostałych autorów na powyższe wymogi redakcyjne.
Autorzy są zobowiązani podać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).

Polityka antyplagiatowa
Artykuły przesłane do Ekonomia Społeczna będą sprawdzone za pomocą systemu Crossref Similarity Check używającego program iThenticate.

Ghostwriting i guest-authorship
W związku z wdrożeniem procedury zapobiegającej ghostwriting i guest-authorship redakcja wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych Autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi Autor zgłaszający manuskrypt. Zważywszy na fakt, że ghostwriting i guest-authorship są przejawem nierzetelności naukowej, redakcja będzie o wszystkich wykrytych przypadkach powiadamiać odpowiednie podmioty (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
W sytuacjach wątpliwych prosimy kierować się wytycznymi The Committee on Publication Ethics (COPE): COPE Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing.

Proces recenzji
Każdy artykuł jest anonimowo przekazywany dwóm recenzentom. Autor otrzymuje recenzje do wglądu niezależnie od tego, czy tekst jest zakwalifikowany do druku, czy odrzucony. W przypadku zakwalifikowania artykułu do druku Autor powinien ustosunkować się do sugerowanych poprawek w terminie wyznaczonym przez Redakcję.
Kryteria oceny: jasność sformułowania celu, oryginalność podjętej problematyki, zaawansowanie teoretyczne, jakość warstwy empirycznej, oryginalność wnioskowania, znaczenie dla rozwoju nauki w tematyce zbieżnej z profilem naukowym Czasopisma, jakość języka, komunikatywność, interpunkcja, dobór źródeł.
Każda recenzja kończy się jednoznaczną rekomendacją:

 • Praca nadaje się do publikacji w obecnej formie.
 • Praca nadaje się do publikacji po dokonaniu nieznacznych zmian i uzupełnień.
 • Praca nadaje się do publikacji po przeredagowaniu i ponownej recenzji.
 • Artykuł nie nadaje się do publikacji.

Wymogi edytorskie
Teksty powinny spełniać następujące wymogi formalne:

 1. Przyjmowane są teksty w języku polskim i angielskim.
 2. Zgłaszane teksty należy dostarczyć w formie pliku (w formacie MS Word) wraz z tabelami i wykresami (w formacie MS Excel lub zapisanymi w edytorze wykresów MS Word). Jeśli w dokumencie pojawiają się tabele, grafy, rysunki przygotowane w innych programach (np. Corel Draw, Statistica, SPSS), należy je zapisać w formacie WMF lub EPS z załączonymi czcionkami, w rozdzielczości 300 dpi. Wydruk musi zawierać wszystkie fonty narodowe oraz symbole matematyczne.
 3. Należy również dołączyć wypełniony i podpisany formularz „Oświadczenie Autora” (doc, pdf).
 4. Prosimy o stosowanie w tekście artykułu stylu cytowań typu APA, według wzoru (Autor, rok wydania, s. 1).
  Wykaz wykorzystanych w tekście źródeł prosimy opracować zgodnie ze stylem APA oraz uporządkować alfabetycznie.
  Przykładowe opisy pozycji bibliograficznych:
  Monografie:
  Nicholls, A. (2006). Social entrepreneurship. New model of sustainable social change. Oxford: Oxford University Press.
  Rozdziały w monografiach:
  Hockerts, K. (2010). Źródła możliwości powstania i działania przedsiębiorstw komercyjnych o celach społecznych. W: J. Mair, J. Robinson, K. Hockerts (red.). Przedsiębiorczość społeczna (s. 158–170). Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie.
  Artykuły:
  Mair, J., Martí, I. (2006). Social entrepreneurship research: A source of explanation, prediction, and delight. Journal of World Business, 41(1), 36–44. https://doi.org.10.1016/j.jwb.2005.09.002
  Klich, J. (2013). Przedsiębiorczość i społeczna przedsiębiorczość jako przedmiot badań. Ekonomia Społeczna, 1(6), 20–33.
  Akty prawne:
  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001 z późn. zm).
  Źródła internetowe:
  Nazwisko, I. (rok). Tytuł tekstu. Pobrane z: adres strony internetowej. (dostęp: data).
  Trudnowski, P. (2019). Demokratyczna (kontr)rewolucja. Pobrane z: https://publicystyka.ngo.pl/demokratyczna-kontr-rewolucja-felieton-trudnowskiego. (dostęp: 28.12.2019).
 5. Do artykułu należy dołączyć słowa kluczowe (5-7 słów) oraz streszczenie (100-150 słów) – obydwa elementy w języku polskim i angielskim.
  Streszczenie powinno się składać z następujących elementów:
  - Tło rozważań: Jedno lub dwa zdania wstępne pokazujące kontekst artykułu.
  - Cele: Jedno lub dwa zdania opisujące cele artykułu.
  - Metody: Jedno lub dwa zdania wyjaśniające zastosowane metody badawcze.
  - Wyniki: Jedno lub dwa zdania wskazujące główne ustalenia.
  - Konkluzje: Jedno zdanie prezentujące najważniejsze wnioski płynące z artykułu.
  - Rodzaj artykułu: artykuł badawczy (research paper), teoretyczny (conceptual paper), przeglądowy (review paper) - proszę wybrać.
  - Kody JEL: min. dwa kody z klasyfikacji JEL (wybrane z listy: www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel).
  Zbiorcze wytyczne dla autorów dotyczące formatowania tekstu: do pobrania.
 6. Objętość artykułu (wraz z bibliografią przygotowaną zgodnie z konwencją przyjętą w półroczniku, streszczeniami i słowami kluczowymi) nie powinna przekraczać arkusza wydawniczego (22 strony znormalizowane, 1800 znaków na stronie).

Recenzje prac naukowych

 1. Przyjmowane są wyłącznie recenzje prac naukowych (autorskich, zbiorowych, zbiorów dokumentów, edycji prac źródłowych itp.). Recenzowana książka nie powinna być starsza niż rok w przypadku publikacji polskich i dwa lata w przypadku publikacji zagranicznych.
 2. W recenzji powinien znaleźć się pełny opis bibliograficzny książki (imię i nazwisko autora, tytuł, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, liczba stron, załączników itd.). Recenzja może obejmować kilka prac tego samego autora lub dotyczących podobnej tematyki. W tekście musi być wyrażony stosunek własny autora do recenzowanej pracy (pochwała lub krytyka), a także sformułowane wnioski dla czytelnika (czyli co książka wnosi nowego do swojej dziedziny, ocena aparatu naukowego, bibliografii, podkreślenie obecności lub braku indeksów, ilustracji, tabel itp.). Autor może też oceniać pracę wydawnictwa (korekty, redaktora, grafika itd.).
 3. Wskazany jest wcześniejszy kontakt z redakcją w celu uzgodnienia przedmiotu recenzji, co pozwoli autorowi recenzji zwiększyć szanse przyjęcie jej przez redakcję czasopisma.
 4. Objętość recenzji powinna mieścić się w przedziale od 3 do 11 stron znormalizowanych (1800 znaków na stronie).