Dla Recenzentów

 

  1. Proces recenzji tekstów w półroczniku „Ekonomia społeczna” odbywa się w formule double-blind review, tj. każdy artykuł jest anonimowo przekazywany dwóm recenzentom spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
  2. Recenzenci zobowiązani są dokonać oceny artykułu zgodnie z następującymi kryteriami: jasność sformułowania celu, oryginalność podjętej problematyki, zaawansowanie teoretyczne, jakość warstwy empirycznej, oryginalność wnioskowania, znaczenie dla rozwoju nauki w tematyce zbieżnej z profilem naukowym Czasopisma, jakość języka, komunikatywność, interpunkcja, dobór źródeł.
  3. Recenzje prosimy przygotowywać zgodnie z formularzem recenzji (docx; pdf) w ciągu 4 tygodni od dnia otrzymania tekstu do recenzji.
  4. Recenzje w wersji elektronicznej prosimy przysyłać na adres e-mailowy Redakcji, a podpisaną wersję papierową na adres umieszczony w dziale Kontakt.
  5. Autor otrzymuje anonimowe recenzje do wglądu niezależnie od tego, czy tekst jest zakwalifikowany do druku, czy odrzucony.

Zapraszamy do współpracy Recenzentów – praktyków i naukowców zajmujących się ekonomią społeczną.