Problemy organizacji pozarządowych przekształcających się w podmioty ekonomii społecznej
Problems faced by non-government organisations in the process of their transformation into social economy entities

do pobrania/download PDF

Ewa Bogacz-Wojtanowska

SŁOWA KLUCZOWE

zmiana organizacyjna, przedsiębiorstwo społeczne, hybrydyzacja organizacji

KEYWORDS

organisational change, social enterprise, organisational hybridisation

STRESZCZENIE

W opracowaniu zaprezentowano kluczowe problemy organizacyjne i zarządcze pojawiające się w organizacjach pozarządowych, które podejmują się produkcji dóbr i usług oraz zatrudniania płatnego personelu. Prowadzenie działalności gospodarczej (czy to wprost czy za pomocą wydzielonego zakładu) oraz odpłatna działalność statutowa oznacza „przejście na stronę gospodarki społecznej” i powoduje konieczność zwrócenia uwagi na nowe funkcje i procesy w organizacji pozarządowej. Artykuł koncentruje się na wybranych problemach dotyczących realizacji funkcji zarządzania w organizacji – planowaniu działań i pozyskiwaniu klientów, funkcji zarządów organizacji, tworzeniu struktur organizacyjnych, kształtowania zasobów ludzkich, kontroli oraz podejmowania działań marketingowych przez organizacje. W artykule zasygnalizowano również zagadnienia związane z hybrydyzacją organizacji, która w dużej mierze dotyczy procesów przekształcania się w podmioty ekonomii społecznej.

ABSTRACT

The article reviews the key organisational and management issues faced by non-government organisations which undertake the production of goods and services as well as employ salaried staff. Doing business (either directly or through a specially designated entity) and conducting paid statutory activities entail a ‘transformation’ of NGO’s into a social economy entity, which draws attention to certain new functions and processes in the non-government organisation. The author focuses on selected problems in organisational management: planning activities and attracting customers, functions of boards of trustees, the creation of organisational structures, the formation of human resources, inspection and marketing activities within such organisations. The article also mentions some of the issues connected with organisational hybridisation, which, to a considerable extent affects the process of transformation of NGO’s into social economy entities.

LITERATURA / REFERENCES

Bogacz-Wojtanowska E. [2006], Zarządzanie organizacjami pozarządowymi na przykładzie stowarzyszeń krakowskich, WUJ, Kraków.
Bogacz-Wojtanowska E. [2007a], Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej i ich wpływ na gospodarkę lokalną, [w:] D. Strahl, Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1161.
Bogacz-Wojtanowska E. [2007b], Modele współpracy lokalnych instytucji a rozwiązywanie problemów rynku pracy, WUJ, Kraków.
Bogacz-Wojtanowska E. [2011], Współdziałanie organizacji pozarządowych i publicznych, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Bogacz-Wojtanowska E., Dudkiewicz M., Górniak K., Makowski G., Stokowska A. [2010], Raport cząstkowy nt. współpracy międzysektorowej, na podstawie wstępnych badań jakościowych, Materiał przygotowany w ramach projektu „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
Bukowiec E. [2005], Działanie firmy za pomocą słów, czyli wpływ formy komunikatów werbalnych na kształtowanie się wizerunku przedsiębiorstwa, [w:] E. Hoppe (red.), Public relations instytucji użyteczności publicznej, SPG, Gdańsk.
Kramer R.M. [1998], Nonprofit Organizations in the 21st Century: Will Sector Matter?, Working Paper Series, Nonprofit Sector Research Fund of the Aspen Institute, Washington D.C.
Lewicka-Strzałecka A. [2006], Teoretyczne i praktyczne aspekty identyfikacji i ograniczania konfliktu interesów, dostępne na: www.quomodo.org.pl/dane/rekomendacje/2006002konfliktinteresow.pdf (28.11.2011).
Potencjał [2010], Potencjał małopolskich organizacji pozarządowych, cz. II, Raport z badań ilościowych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Kraków.
Przewłocka J. [2011], Polskie organizacje pozarządowe. Najważniejsze pytania, podstawowe fakty, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
Sargeant A. [2004], Marketing w organizacjach non profit, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Sarnecki P. [2007], Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, wyd. III.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Bogacz-Wojtanowska E. [2012], Problemy organizacji pozarządowych przekształcających się w podmioty ekonomii społecznej, „Ekonomia Społeczna”, nr 1, s. 33-42.