Lokalizacja przedsiębiorstw społecznych – przymus czy wybór?
The Location of social enterprises: Coercion or choice?

do pobrania/download PDF

Ewa Bogacz-Wojtanowska
Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński  / Institute of Public Affairs, Jagiellonian University
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
e-mail: ewa.bogacz-wojtanowska(at)uj.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE

przedsiębiorstwo społeczne, lokalizacja, sukces i trwałość przedsiębiorstwa społecznego

KEYWORDS

social enterprise, location, success and sustainability of social enterprise

STRESZCZENIE

Celem opracowania jest charakterystyka i ocena lokalizacji przedsiębiorstw społecznych, w odniesieniu do porażki, trwałości i sukcesu przedsiębiorstwa, jak również refleksja na temat dostępu do korzystnych lokalizacji. Pokazano także elementy procesu decyzyjnego, które wpływają na wybór konkretnej lokalizacji. W efekcie w artykule wskazano, jakie lokalizacje mogą budować przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw społecznych i przyczyniać się do ich sukcesu – zarówno społecznego, jak i ekonomicznego. Opracowanie powstało na podstawie badań prowadzonych w przedsiębiorstwach społecznych w Polsce w latach 2012-2013.

ABSTRACT

The aim of the paper is to assess the characteristics and location of social enterprises in respect of failure, stability and success of the enterprise, as well as a reflection on access to preferred locations. The author also discusses the stages of the decision-making process which influence the selection of a specific location. As a result, the article indicates which locations can build a competitive advantage of social enterprises and contribute to their social and economic success. The study is based on research conducted in social enterprises in Poland in 2012-2013.

LITERATURA / REFERENCES

Bogacz-Wojtanowska E. [2013], Raport końcowy z badań nad zarządzaniem przedsiębiorstwami społecznymi w Polsce, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa.
Hatch M.J. [2002], Teoria organizacji, PWE, Warszawa.
Haugh H. [2005], A research agenda form social entrepreneurship?, “Social Enterprise Journal”, No. 2.
Kaźmierczak T., Przybysz I., Podkańska D. [2011], Przedsiębiorstwa społeczne. Czynniki trwałości. Raport z pierwszej fazy monitoringu przedsiębiorstw społecznych, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa.
Kernot C., McNeil J. [2011], Australian Stories of social enterprise, The University of New South Wales, Sydney, NSW, 2052.
Low C. [2006], A framework for the governance of social enterprise, “International Journal of Social Economics”, Vol. 33, No. 5/6.
Lyon F. [2013], Social innovation, co-operation and competition: inter-organisational relations for social enterprises in the delivery of public services, Third Sector Research Centre Working Paper 114, Univeristy of Birmingham.
Munoz S.-A. [2009], Towards a geographical research agenda for social enterprise, Royal Geographical Society, www.abdn.ac.uk/crh/uploads/files/Towards%20a%20geographical%20research%20agenda%20for%20social%20enterprise.pdf (dostęp: 18.06.2014).
Peattie K., Morely A. [2008], Social enterprises: diversity and dynamics, contexts and contributions, http://scholar.google.pl/scholar_url?hl=pl&q=http://www.lsbu.ac.uk/bus-cgcm/conferences/serc/2008/speakers/research-monographpaper.doc&sa=X&scisig=AAGBfm14sWgLboJKJ2op9yunuIf-FiFxfJA&oi=scholarr&ei=si71U8fBO6rY4QS0w4Fo&ved=0CCMQgAMoADAA (dostęp: 15.08.2014).
A Survey [2005], A Survey of Social Enterprises Across the UK, Research Report prepared for The Small Business Service (SBS), IFF Research Ltd, July.
Szymańska A.I., Płaziak M. [2014], Enterprise and classical factors of its location on the market, “Procedia – Social and Behavioral Sciences”, Vol. 120.
Shaw E., Carter S. [2007], Social Entrepreneurship: Theoretical Antecedents and Empirical Analysis of Entrepreneurial Processes and Outcomes, “Journal of Small Business and Enterprise Development”, Vol. 14, Issue 3.
Torre A., Rallet A. [2005], Proximity and Localization, “Regional Studies”, Vol. 39. Issue 1.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Bogacz-Wojtanowska E. [2014], Lokalizacja przedsiębiorstw społecznych – przymus czy wybór?, "Ekonomia Społeczna", nr 1(9), s. 20-28.