Sposoby i narzędzia komunikacji wybranych przedsiębiorstw społecznych w Polsce
The methods and tools of communication in selected social enterprises in Poland

do pobrania/download PDF

Ewa Bogacz-Wojtanowska, Sylwia Wrona
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński
ul. Prof. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
e-mail: ebogacz(at)if.uj.edu.pl
e-mail: sylwia.wrona(at)doctoral.uj.edu.pl

DOI: 10.15678/ES.2015.1.03

SŁOWA KLUCZOWE

komunikowanie, komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna, przedsiębiorstwo społeczne

KEYWORDS

communication, internal and external communication, social enterprise, public relations

STRESZCZENIE

W świecie organizacji skuteczna komunikacja jest jednym z elementów sukcesu czy trwałości organizacyjnej. Dotyczy to także przedsiębiorstw społecznych, które dzięki komunikowaniu mogą nie tylko uruchomić działalność gospodarczą, ale także informować otoczenie o społecznych celach swego działania. Celem opracowania jest charakterystyka i ocena procesów komunikowania się przedsiębiorstw społecznych w Polsce, w szczególności komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, stosowania narzędzi komunikacyjnych i identyfikowalnych barier w tym obszarze. W artykule wykorzystano wyniki badań jakościowych, opierających się na studiach przypadku, które stanowiły, dobrane celowo, polskie przedsiębiorstwa społeczne. Badania wykazały, że sposoby komunikowania kształtują się w analizowanych przedsiębiorstwach wraz z kulturą organizacyjną; zachowania organizacyjne i związane z nimi procesy komunikacyjne przypominają bardziej organizacje pozarządowe niż klasyczne przedsiębiorstwa. Dominują komunikacja bezpośrednia, horyzontalna, niesformalizowana. Przeważa używanie tradycyjnych narzędzi komunikacji, bezpośredni kontakt z odbiorcą oraz słabe wykorzystanie nowych mediów. W efekcie, większość przedsiębiorstw społecznych wymaga większej świadomości i skupienia na skuteczniejszym komunikowaniu, w celu osiągnięcia celów ekonomicznych i społecznych.

ABSTRACT

Communication is one of the most important factor for success in organisational world. There is a research gap which we would like to address in this paper: lack of research on communication practice in social enterprises. The main research question we would like to investigate in the paper is: what kind of communication we can find in these organisations. One of our research goals was to find out factors which are critical in the process of communications social enterprises. Also, we wanted to understand what kind of communication tools are used and what changes the management practice and public image of social enterprises in Poland. This paper is drawn on set of qualitative data from broader research on social economy sector conducted in Poland in period 2011-2013. For the purpose of this paper we have conducted multiple case study analysis and analysed 28 case studies of existing social enterprises. The research proved that ways of communications are developing with organisational culture; organisational behaviour and communication processes are beginning to resemble more non-governmental organisations than commercial ones. A direct, horizontal and informal communication prevail in Polish social enterprises.

LITERATURA / REFERENCES

Allison M., Kaye J. (2001). Eight Characteristics of Nonprofit Organizations. Compass Point Nonprofit Services.
Bogacz-Wojtanowska E., Dudkiewicz M., Górniak K., Makowski G., Stokowska A. (2010). Raport cząstkowy nt. współpracy międzysektorowej, na podstawie wstępnych badań jakościowych. Materiał przygotowany w ramach projektu „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
Dobek-Ostowska B. (2004). Podstawy komunikowania społecznego. Wrocław: Wydawnictwo Astrum.
Fletcher K. (1997). Building Board Diversity: A Case Study of the Western Region Affiliates of Planned Parenthood Federation of America, Nonprofit Research Fund, The Aspen Institute, Working Paper Series.
Handy C. (1988). Understanding Voluntary Organizations. London: Penguin Books.
Hess A. (2013). Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu politycznego w Polsce. Mediatyzacja i strategie komunikacyjne organizacji pozarządowych. Kraków: WUJ.
Hernik K. (2008). „Finansowe i pozafinansowe formy współpracy”, w: Makowski G. (red.), U progu zmian. Pięć lat ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
Jäger U. (2010). Managing Social Businesses: Mission, Governance, Strategy and Accountability. London: Palgrave Macmillan.
Kożuch B., Cywoniuk M. (2005). Wstęp o organizacji i zarządzania. Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
Kożusznik B. (2007). Zachowanie człowieka w organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Mintzberg H. (2013). Zarządzanie. Warszawa: Wolters Kluwer.
Pszczołowski T. (1979). Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wrocław: Zakład im. Ossolińskich.
Stankiewicz J. (2006). Komunikowanie się w organizacji. Wrocław: Wydawnictwo Astrum.
Szewczuk W. (1988). Encyklopedia Psychologii. Warszawa: Fundacja Innowacja.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Bogacz-Wojtanowska E., Wrona S. (2015). „Sposoby i narzędzia komunikacji wybranych przedsiębiorstw społecznych w Polsce”, Ekonomia Społeczna, nr 1, s. 38-53.