Innowacje społeczne w Polsce oraz szanse ich rozwoju na tle innych państw

Polish social innovations and opportunities for their development in comparison to other countries

do pobrania/download PDF

Alicja Staszel
Agencja Artystyczna GAP
ul. ks. bp. Wł. Bandurskiego 58/11, 30-050 Kraków
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15678/ES.2019.1.02

SŁOWA KLUCZOWE

innowacje; rozwój; czynniki rozwoju; poziom innowacji; programy społeczne

KEYWORDS

innovations; development; development factors; level of innovation; social programs

STRESZCZENIE

Innowacje społeczne są kwestią zainteresowania wszystkich państw rozwiniętych oraz tych, które dopiero się rozwijają. Władze państwa mają na celu dobro obywateli, dlatego starają się wprowadzać nowe rozwiązania, dzięki którym życie codziennie staje się prostsze. Aby nowe rozwiązanie można było uznać za innowację społeczną musi przejść ono przez wiele etapów i posiadać jej cechy charakterystyczne, które zostaną omówione w poniższym rozdziale. Celem opracowania jest zbadanie poziomu innowacji społecznych wdrażanych w Polsce oraz porównanie ich z innymi krajami. Metodą przeprowadzenia tego badania będzie przegląd literatury oraz analiz wykonanych przez Unię Europejską w tym zakresie. Każde państwo ma inny potencjał w zakresie wdrażania innowacji społecznych i w różnym stopniu go wykorzystuje. Rządzący powinni wspierać działania podmiotów, które wprowadzają takie pomysły, mając na uwadze dobro swojego kraju. W tym celu tworzone są różne programy, które pozwalają na uzyskanie wsparcia finansowego dla podmiotu, który pracuje nad innowacjami. Tworzone są one na poziomie krajowym, ale także ponadnarodowym (Unia Europejska). Przykłady tych programów (krajowych i unijnych) zostaną również opisane w poniższym tekście. Tekst pozwolił na sformułowanie wniosków dotyczących słabego poziomu rozwoju innowacji społecznych w Polsce, a także na ukazanie wielu szans, aby poziom ten znacznie poprawić.

 

ABSTRACT

Social innovation gain interest in both developed and developing countries. To increase the well-being of the citizens, policy makers try to introduce new solutions, improving the quality of everyday life. Whether these solutions can be labelled social innovations, they need to undergo certain stages and meet specific criteria, which will be discussed in this chapter. The aim of the chapter is to evaluate the level of social innovation in Poland and to compare it with the levels in other European countries. The method used in this study is a review of literature as well as EU’s analyses in this area. Each country has different potential in terms of introducing social innovations and uses that potential to a different degree. Authorities should support the activities of entities that introduce such ideas, taking the interests of the country into consideration. In order to achieve that, different financial support programs are launched. They are created on a national as well as supranational level (EU). Examples of such programs will be discussed in the chapter. The chapter will allow to formulate conclusions regarding the respectively low level of social innovation in Poland, as well as to present opportunities for enhanced growth in this area.

LITERATURA / REFERENCES

Daszkiewicz, M. (2015). Innowacje społeczne w kreowaniu atrakcyjności miast. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
Dutta, S., Lanvin, B., Wunsch-Vincent, S. (red.). (2019). The Global Innovation Index. Cornell University, INSEAD, WIPO. Pobrane z: www.globalinnovationindex.org/gii-2019-report (dostęp: 25.05.2019).
Dziembała, M. (2018). Wspieranie innowacji społecznych na rzecz zapewnienia spójności – doświadczenia wybranych krajów. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 55, 149–161.
Kasprowicz, D., Murzyn, D. (2014). Innowacje społeczne – skuteczna odpowiedź na kryzys gospodarczy w Unii Europejskiej?. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 28, 129–143.
Komisja Europejska (2010). Projekt przewodni strategii Europa 2020: Unia innowacji. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, COM (2010) 546.
Kwaśnicki, W. (2014). Jak wspierać rozwój innowacji społecznych. W: A. Olejniczuk-Merta (red.). Innowacje społeczne od idei do upowszechniania efektu (s. 27–43). Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.
Nicholls, A., Murdock, A. (2012). Social innovation: blurring boundaries to reconfigure markets. Hampshire-New York: Palgrave Macmillan, Handmill, Basinstoke.
OECD (2011). Fostering Innovation to Address Social Challenges. Workshop Proceedings. OECD Innovation Strategy.
Old Problems, New Solutions: Measuring the capacity for social innovation across the world (2016). The Economist Intelligence Unit. Pobrane z: www.essmart-global.com/wp-content/uploads/2016/12/2016.09.29-Economist-Social-Innovation-Index.pdf (dostęp: 25.05.2019).
Szczepańska, M. (2017). Innowacje społeczne w polskich miastach. W: A. Kaszkur, A. Laska (red.). Innowacyjność w warunkach współczesnych miast (s. 219–228). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Wronka-Pośpiech, M. (2015). Innowacje społeczne – pojęcie i znaczenie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 212, 124–136.
Wróblewska, A. (2016). Innowacje społeczne. Fundusze Europejskie w Polsce. Biuletyn Informacyjny, 39, 26–27.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Staszel, A. (2019). Innowacje społeczne Polski oraz szanse ich rozwoju na tle innych państw. W: N. Laurisz, A. Stronczek (red.). Ekonomia Społeczna. Innowacje społeczne (s. 13–21). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. https://doi.org/10.15678/ES.2019.1.02