Innowacje społeczne jako determinanty rozwoju społeczności lokalnych

Social innovations as determinants of the development of local communities

do pobrania/download PDF

Adrianna Markowicz
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
ul. ks. bp. Wł. Bandurskiego 58/11, 30-050 Kraków
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15678/ES.2019.1.04

SŁOWA KLUCZOWE

innowacje społeczne; społeczeństwo partycypacyjne; rozwój; współpraca

KEYWORDS

social innovations; participatory society; development; cooperation

STRESZCZENIE

Zmiany zachodzące w społeczeństwie oraz gospodarce implikują powstawanie nowych metod rozwiązywania problemów oraz rozwoju. Siłą napędową stały się innowacje społeczne. W niniejszym rozdziale przedstawiono je jako determinanty rozwoju społeczeństwa partycypacyjnego, które istnieje dzięki udziałowi czterech aktorów. Dokonano przeglądu literatury oraz przykładów innowacji społecznych wdrażanych w Polsce i Europie. Poczynione rozważania pozwoliły na stwierdzenie, że innowacje społeczne mogą być determinantami rozwoju społeczności lokalnych, przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu i niwelują nierówności.

ABSTRACT

Changes taking place in society and the economy imply the emergence of new methods of problem solving and development. Social innovation has become the driving force. This chapter presents them as determinants of the development of participatory society, which exists thanks to the participation of four actors. The paper presents a literature review, along with examples of social innovations implemented in Poland and Europe. The conclusions provide confirmation arguments that social innovations can be determinants of the development of local communities; they counteract social exclusion and reduce inequalities.

LITERATURA / REFERENCES

BEPA (2011). Empowering people, driving change: Social innovation in the European Union. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Bisgaard, T. (2009). CSI. Corporate Social Innovation. Companies’ participation in solving global challenges, FORA – Report, Copenhagen.
Daszkiewicz, M. (2015). Innowacje społeczne w kreowaniu atrakcyjności miast. Logistyka, 2, 1411–1418.
EUROCITIES awards 2018 (2019). Pobrane z: www.eurocities.eu/eurocities/eurocities-awards/awards2018 (dostęp: 08.05.2019).
European Comission (2013). Guide to social innovation. Pobrane z: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/social_innovation/social_innovation_2013.pdf (dostęp: 08.05.2019).
GUS (2019). Dzieci objęte opieką w żłobkach i w wieku żłobkowym. Pobrane z: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/metadane/cechy/3398 (dostęp: 10.05.2019).
Karwińska, A. (2008). Gospodarka społeczna a wyzwania rozwojowe Polski współczesnej. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 12, 379–395.
Kidyba, M., Makowski, Ł. (2018). Innowacyjne rozwiązania w administracji publicznej a zarządzanie inteligentnym miastem. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
Konopelko, A. (2011). Demokracja partycypacyjna w samorządzie lokalnym. Samorząd Terytorialny, 12, 86–94.
Marszowski, R. (2019). Innovation in the context of strengthening active social policy development and its importance for the proces of urban comunity organizing, Management in Industry and Services, 134, 153–170. https://doi.org/10.29119/1641-3466.2019.134.12
Morawska-Jancelewicz, J. (2016). Innowacje społeczne w miastach europejskich. Przykłady dobrych praktyk. Studia Miejskie, 23, 65–79.
Moroń, D. (2016). Dzienny opiekun jako innowacja społeczna w obszarze polityki rodzinnej. Wdrażanie nowych rozwiązań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 456, 103–115.
Moroń, D. (2017). Rola sektora publicznego w generowaniu, wdrażaniu i stymulowaniu innowacyjności społecznej. W: A.A. Janowska, R. Malik, R. Wosiek, A. Domańska. Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa. Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i państwa (s. 67–88). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
OECD (2011). Fostering Innovation to Address Social Challenges. Pobrane z: www.oecd.org/sti/inno/47861327.pdf (dostęp: 30.05.2019).
Olejniczuk-Merta, A. (2013). Innowacje społeczne. Warszawa: IBRKK.
ROPS (b.d.-a). Innowacje społeczne. O projekcie Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych. Kraków: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Pobrane z: https://www.rops.krakow.pl/lewa/innowacjespoleczne-25/o-projekcie-malopolski-inkubator-innowacji-spolecznych-96.html (dostęp: 08.05.2019).
ROPS (b.d.-b). Złota dziewiątka – innowacje społeczne wybrane do upowszechniania. Kraków: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Pobrane z: https://www.rops.krakow.pl/lewa/innowacje-spoleczne-25/zlota-dziewiatka-innowacje-spoleczne-miis-wybrane-do-upowszechniania-154.html (dostęp: 08.05.2019).
Szul, E. (2017). Biznesowa innowacyjność społeczna. Na przykładzie firm rodzinnych. Humanum Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 26, 87–96.
The Young Foundation (2013). Social Innovation Overview: A deliverable of the project: “The theoretical, empirical and policy foundations for building social innovation in Europe” (TEPSIE). European Commission – 7th Framework
Programme, European Commission. Brussels: DG Research.
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Dz.U. nr 45, poz. 235 ze zm.
Wronka-Pośpiech, M. (2015). Innowacje społeczne – pojęcie i znaczenie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 212, 124–136.
Zajda, K. (2018). Cechy wyróżniające organizacje pozarządowe wdrażające oddolne innowacje społeczne. Polityka Społeczna, 45, 29–33.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Markowicz, A. (2019). Innowacje społeczne jako determinanty rozwoju społeczności lokalnych. W: N. Laurisz, A. Stronczek (red.). Ekonomia Społeczna. Innowacje społeczne (s. 32–40). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. https://doi.org/10.15678/ES.2019.1.04