Pomoc publiczna na innowacje społeczne w Unii Europejskiej – perspektywa makroekonomiczna

Public aid for social innovations in the European Union – macroeconomic perspective

do pobrania/download PDF

Magdalena Pilarczyk
Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej
ul. Rakowicka 14B, 31-505 Kraków
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Maciej Woźniak
ORCID: 0000-0001-8520-6443

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Zarzadzania
Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem
ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15678/ES.2019.1.06

SŁOWA KLUCZOWE

innowacje społeczne; pomoc publiczna; Unia Europejska

KEYWORDS

social innovations; public aid; European Union

STRESZCZENIE

Innowacje społeczne mają zaspokajać potrzeby społeczeństwa. Stanowią zatem jeden z elementów rozwoju społeczno-gospodarczego. Celem rozdziału jest analiza inicjatyw finansowanych z pomocy publicznej, przeznaczonych na innowacje społeczne w Unii Europejskiej. Autorzy przeprowadzili badania literatury przedmiotu oraz analizy istniejących rozwiązań z wykorzystaniem metody desk research. Ustalono, iż zagadnienia innowacji społecznych są coraz częściej tematem badań naukowych, jak też przedmiotem zainteresowania decydentów. Znajduje to swoje odbicie w działaniach instytucji unijnych. Zakres oraz wartość programów mających na celu wspieranie takich innowacji są bowiem coraz większe. Rozdział stanowi wkład w obszar polityki gospodarczej, w części poświęconej pomocy publicznej, jak również poszerza zakres literatury przedmiotu badającej tematykę innowacji społecznych.

 

ABSTRACT

Social innovations are meant to address the needs of society and as such they are a part of the socio-economic development. The purpose of the chapter is to analyse EU funded initiatives, intended for social innovation growth within the European Union. The authors conducted a literature research and analysis of existing solutions using the desk research method. We established that the issues of social innovation are increasingly the subject of scientific research as well as the subject of interest of decision-makers. This is reflected in the activities of the EU institutions. The scope and value of programs aimed at supporting such innovations are increasing. The chapter outcomes contribute to economic policy studies, particularly regarding public aid, as well as extends the scope of literature dedicated to social innovation.

LITERATURA / REFERENCES

Bałoń, L. (2015). W stronę innowacji społecznych. Zarządzanie. Teoria i Praktyka, 4(14), 3–10.
Bednarowska, Z. (2015). Desk research – wykorzystanie potencjału danych zastanych w prowadzeniu badań marketingowych i społecznych. Marketing i Rynek, 7, 18–26.
Commission of the European Communities (2007). Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Establishing the guidelines for the second round of the Community Initiative EQUAL concerning transnational co-operation to promote new means of combating all forms of discrimination and inequalities in connection with the labour market „Free movement of good ideas”, COM/2003/0840 final. Pobrane z: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52003DC0840&from=MT (dostęp: 16.05.2019)
Górka, M. (2015). Wybrane poglądy na temat innowacji jako czynnika konkurencyjności podmiotów gospodarczych. Efektywność zarządzania zasobami organizacyjnymi. Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie, 68, 31–55.
Komisja Europejska (2014a). Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych. (EaSI). Komisja Europejska. Pobrane z: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=pl (dostęp: 16.05.2019).
Komisja Europejska (2014b). Horizon 2020 w skrócie. Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Pobrane z: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_PL_KI0213413PLN.pdf (dostęp: 15.05.2019).
Komisja Europejska (2014c). Komunikat Komisji Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komisja Europejska. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf (dostęp: 04.05.2019).
Maślak, E. (2002). J.A. Schumpeter pół wieku później – współczesna recepcja teorii, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2, 221–232.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2007). Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020 Umowa Partnerstwa. Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Pobrane z: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/umowa-partnerstwa (dostęp: 16.05.2019).
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2019). Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Pobrane z: www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnegowiedza-edukacja-rozwoj-2014-2020 (dostęp: 23.05.2019).
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2007). Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Pobrane z: http://pokl.mazowia.eu/g2/oryginal/2011_07/1b11885071fd23f2ef796597e44a1964.pdf (dostęp: 16.05.2019).
Oferta programu Horyzont 2020 dla małych i średnich przedsiębiorstw (2019). Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej. Pobrane z: www.kpk.gov.pl/?page_id=11400 (dostęp: 05.06.2019).
Olejniczuk-Merta, A. (2013). Innowacje społeczne. Konsumpcja i Rozwój, 1(4), 21–34.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2019). O programie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. Pobrane z: www.kapitalludzki.gov.pl/o-programie (dostęp: 16.05.2019).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE. Dz. U. L 347 z 20.12.2013 r., stan prawny na 15.05.2019.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych („EaSI”) i zmieniające decyzję nr 283/2010/UE ustanawiającą Europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress. Dz.U. L 347 z 20.12.2013 r., stan prawny na 16.05.2019.
Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Słownik języka polskiego PWN (2019). Pobrane z: https://sjp.pwn.pl/szukaj/innowacja.html (dostęp: 01.05.2019).
Wasiluk, A. (2002). Innowacyjność współczesnych przedsiębiorstw. W: W. Kowalczewski (red.). Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem (s. 335–355). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Pilarczyk, M., Woźniak, M. (2019). Pomoc publiczna na innowacje społeczne w Unii Europejskiej – perspektywa makroekonomiczna. W: N. Laurisz, A. Stronczek (red.). Ekonomia Społeczna. Innowacje społeczne (s. 51–58). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. https://doi.org/10.15678/ES.2019.1.06