Przydatność metody Social Return on Investment dla małych podmiotów ekonomii społecznej. Studium przypadku fundacji Ale heca!
The applicability of Social Return on Investment criteria to small social economy entities. A case study of the foundation Ale heca!

do pobrania/download PDF

Marek Oramus

SŁOWA KLUCZOWE

ekonomia społeczna, społeczna wartość dodana (SAV), Social Return on Investment, fundacje

KEYWORDS

social economy, social added value (SAV), Social Return on Investment (SROI), foundations.

STRESZCZENIE

Artykuł stanowi podsumowanie badania dotyczącego zastosowania metody Social Return on Investment (SROI), jako narzędzia służącego do pomiaru społecznej wartości dodanej generowanej przez podmioty ekonomii społecznej. Szczególną wagę przywiązano do oceny jej przydatności pod kątem wykorzystania w stosunkowo niewielkich podmiotach, dla których metoda SROI mogłaby stanowić sposób na zwiększenie zainteresowania wśród potencjalnych darczyńców i inwestorów. Analizę przeprowadzono na przykładzie krakowskiej fundacji Ale heca!, która zajmuje się wspieraniem rodziców w wychowywaniu dzieci. Podstawą badania była metodologia zaproponowana przez brytyjską organizację New Economics Foundation. Autor szczegółowo omawia przebieg postępowania, uwzględniając przy tym wszystkie napotkane problemy związane z implementacją tej metody w polskich warunkach. Na zakończenie sformułowano wnioski dotyczące zalet i wad prezentowanego narzędzia z punktu widzenia małych podmiotów ekonomii społecznej..

ABSTRACT

The article constitutes a summary of research findings concerning the validity of Social Return on Investment (SROI) as a tool to measure social added value generated by social economy entities. It focuses on evaluating its applicability to fairly small entities, for which the method may constitute a way to attract potential donors and investors. The analysis was carried out in a Cracow foundation Ale heca!, which supports parents in the upbringing of their children. The study was based on a methodology proposed by the British organisation New Economics Foundation. The author describes the course of the study, including all the problems related to the implementation of SROI under Polish conditions. The paper concludes with a review of advantages and disadvantages of the tool from the perspective of social economy entities.

LITERATURA / REFERENCES

Bardach E. [2007], Praktyczny poradnik do analizy polityk publicznych, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.
Gair C. [2002], A Report From the Good Ship SROI, REDF. Hausner J. [2008], Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Industrial [2000], Industrial Maintenance Engineers (IME) SROI Report, dostępne na: www.redf.org/system/files/%2815%29+SROI+Report+-+IME.pdf
Krawczyk K., Kwiecińska D. [2008], Audyt społeczny jako metoda oceny działalności przedsiębiorstw społecznych – na tle innych sposobów określania społecznej wartości dodanej, [w:] J. Hausner (red.),Wspieranie ekonomii społecznej, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.
Lawlor E., Murray R., Neitzert E., Sanfilippo L. [2008a], Investing for Social Value, nef, dostępne na: www.thesroinetwork.org/publications/doc_download/37-investingfor-social-value.
Lawlor E., Neitzert E., Nicholls J. [2008b], Measuring Value: A Guide to Social Return on Investment, nef, dostępne na: http://commdev.org/files/2196_file_SROI.nef2008.pdf.
Leipziger D. [2003], The Corporate Responsibility Code Book, Greanleaf Publishing Limited, Sheffield.
Nicholls J., Lawlor E., Neitzert E., Goodspeed T. [2009], A guide to Social Return on Investment, SocietyMedia, dostępne na: www.neweconomics.org/sites/neweconomics.org/files/A_guide_to_Social_Return _on_Investment_1.pdf.
Pastusiak R. [2009], Ocena efektywności inwestycji, CeDeWu, Warszawa.
Rogowski W. [2008], Rachunek efektywności inwestycji, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
Rutkowski A. [2000], Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa.
Sprawozdanie [2010], Sprawozdanie Zarządu Fundacji Ale heca! z działalności w 2009 roku, dostępne na: http://aleheca.org.pl/sites/default/files/22062010%20sprawozdanie%20zarzadu%20FAH%202009.pdf.
Wiśniewski Z., Zawadzki K. (red.) [2010], Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, WUP-UMK, Toruń.

Strony internetowe
www.aleheca.org.pl
www.ewaluacja.gov.pl
www.neweconomics.org
www.redf.org
www.saltrom.krakow.pl
www.stat.gov.pl/gus
www.thesroinetwork.org

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Oramus M. [2011], Przydatność metody Social Return on Investment dla małych podmiotów ekonomii społecznej. Studium przypadku fundacji Ale heca!, "Ekonomia Społeczna", nr 2, s. 61-74.