W jaki sposób mikrofinansowanie pomaga w walce z ubóstwem. Studium przypadku Grameen Bank
How microfinance helps combat poverty. A case study of Grameen Bank

do pobrania/download PDF

Ewa Janikowska

SŁOWA KLUCZOWE

mikrofinansowanie, mikrokredyty, mikropożyczki, Grameen Bank, Muhammad Yunus, wykluczenie finansowe

KEYWORDS

microfinance, microcredits, microloans, Grameen Bank, Muhammad Yunus, financial exclusion

STRESZCZENIE

W ostatnim numerze półrocznika „Ekonomia Społeczna” mieli Państwo możliwość zapoznania się z napisaną przez prof. dr hab. Jerzego Hausnera przedmową do polskiego wydania książki Muhammada Yunusa Przedsiębiorstwo społeczne. Kapitalizm dla ludzi. W niniejszym artykule chciałabym przedstawić bliżej koncepcję laureata Pokojowej Nagrody Nobla oraz wpływ, jaki wywarła na poprawę losu ubogich na całym świecie. Celem artykułu nie jest ocena istniejących instytucji finansowych ani systemu finansowego per se.

ABSTRACT

The last issue of Ekonomia Społeczna included Jerzy Hausner’s preface to a Polish extract of Building Social Business: The new kind of capitalism that serves humanity’s most pressing needs, a book written by Muhammad Yunus, the founder of Grameen Bank. In this article, the ideas of the Nobel Peace Prize winner as well as their impacts on the improvement of the lot of poor people worldwide are discussed in more detail. The article does not to aim to assess existing financial institutions or financial systems themselves.

LITERATURA / REFERENCES

Dowla A., Barua D. [2006], The Poor Always Pay Back. The Grameen II Story, Kumarian Press, Bloomfield.
Hashemi S. M., Schuler S. R. [1998], Sustainable Banking with the Poor. A Case Study of Grameen Bank, Program for Research on Poverty Alleviation, Grameen Trust, Dhaka, Bangladesz.
Kotowicz A. (red.) [2011], Raport o sytuacji banków w 2010 r., UKNF, Warszawa.
Larance L. Y. [1998], Building Social Capital from the Center. A Village-level Investigation of the Grameen Bank Program for Research on Poverty Alleviation, Grameen Trust, Dhaka, Bangladesz.
Sen A. [2011], Czy Indie dogonią Chiny, [w:] The New York Review of Books, przedruk: „Gazeta Wyborcza” (3 czerwca 2011 r.), dostępne na: http://wyborcza.pl/1,86680,9723303,Czy_Indie_dogonia_Chiny_.html.
Yunus M. [1987], Credit for Self-Employment: A Fundamental Human Right, Grameen Bank, Dhaka, Bangladesz.
Yunus M. [2003], Banker To The Poor: Micro-Lending and the Battle Against World Poverty, Barnes & Noble, New York.
Yunus M. [2007], Poverty Is a Threat to Peace – The Nobel Prize Lecture, tekst odczytu, Dhaka, Bangladesz.
Yunus M. [2007a], Creating aWorldWithout Poverty: Social Business and the Future of Capitalism, Barnes & Noble, NewYork.
Yunus M. [200b], Writings on Social Entrepreneurship, Grameen Foundation USA Publication Series, Washington.
Akty prawne
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.z 2002 r., Nr 72, poz. 665 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 1996 r., Nr 1, poz. 2 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146 z późn. zm.).

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Janikowska E. [2011], W jaki sposób mikrofinansowanie pomaga w walce z ubóstwem. Studium przypadku Grameen Bank, "Ekonomia Społeczna", nr 2, s. 75-83.