Kierunki wsparcia rozwoju ekonomii społecznej
Directions of support social economy development

do pobrania/download PDF

Krzysztof Więckiewicz

SŁOWA KLUCZOWE

ekonomia społeczna, przedsiębiorstwo społeczne, podmiot ekonomii społecznej, Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, Zespół ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej, fundusz pożyczkowy, infrastruktura wsparcia podmiotów ekonomii społecznej

KEYWORDS

social economy, social enterprise, social economy entity, National Plan of Social Economy Development, Task Force for System Solutions in the Scope of Social Economy, loan fund, social economy support system

STRESZCZENIE

Artykuł traktuje o planowanych kierunkach wsparcia rozwoju ekonomii społecznej, w aspekcie strategicznym, prawnym, finansowym i edukacyjnym, które znajdą odzwierciedlenie m.in. w wybranych zintegrowanych strategiach rozwoju kraju, projekcie Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, projekcie ustawy o przedsiębiorstwie i przedsiębiorczości społecznej. Stanowi także przegląd aktualnie podejmowanych działań w tym obszarze, w tym prac Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej, wdrożenia pilotażu funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorstw społecznych, budowania infrastruktury wsparcia podmiotów ekonomii społecznej, m.in. poprzez wdrożenie Systemu akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej AKSES, kreowania „marki” ekonomii społecznej.

ABSTRACT

The article deals with planned directions of social economy support in the strategic, financial and educational aspects that are reflected i.e. in selected integrated strategies of national development, the project of National Plan for Social Economy Development and in the bill on social firm and social entrepreneurship. It is also a review of presently taken actions in this area, including the works of Task Force for System Solutions in the Scope of Social Economy, introduction of loan fund for social firms, developing infrastructure supporting social economy entities, through the introduction of the System of credentials and standards for institutions supporting social economy AKSES and creating the brand for social economy.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Więckiewicz K. [2012], Kierunki wsparcia rozwoju ekonomii społecznej, „Ekonomia Społeczna”, nr 2, s. 64–69.