Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych
The social clauses in public procurement

do pobrania/download PDF

Katarzyna Ołdak

SŁOWA KLUCZOWE

klauzule społeczne, zamówienia publiczne, zamówienia zastrzeżone, grupy osób zagrożonych wykluczeniem, podmioty ekonomii społecznej

KEYWORDS

social clauses, public procurement, reserved public procurement, groups of people threatened exclusion, social economy entities

STRESZCZENIE

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych to instrument, dzięki któremu zamawiający może w prowadzonym przez siebie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uwzględnić dodatkowe cele społeczne, obejmujące przede wszystkim zatrudnienie i warunki pracy pracowników zaangażowanych w wykonanie zamówienia. W pierwszej części artykułu przedstawiono definicję klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Druga i trzecia część zostały poświęcone unijnym i polskim przepisom prawnym w zakresie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, a także zamówieniom zastrzeżonym. Następnie wskazano na sposób, w jaki klauzule społeczne powinny być formułowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto w artykule, w jego ostatniej części, podjęto próbę oceny wpływu klauzul społecznych na podmioty ekonomii społecznej, podkreślając przede wszystkim fakt, że odpowiednio sformułowane w dokumentacji przetargowej klauzule społeczne są szansą dla przedsiębiorstw zatrudniających osoby mające problemy z integracją społeczną i zawodową. Wskazano także bariery dotyczące stosowania klauzul społecznych – zarówno od strony zamawiających, jak i podmiotów ekonomii społecznej.

ABSTRACT

The social clauses in public procurement are the instrument through which the contracting authority may include in the public award procedures additional social goals focusing on the employment and working conditions of employees engaged in the performance of public contracts. In the first part of article has been presented the definition of social clauses in public procurement. Second and third parts have been devoted to the presentation of the EU and Polish legal framework for social clauses in public procurement and additionally also the reserved public procurement. Then in the article has been pointed the way in which social clauses should be formulated in the public procurement award procedures. Furthermore, the article in its final part, attempts to assess the impact of social clauses for the social economy entities by showing first of all that the social clauses properly formed in the tender documents are a chance for enterprises employing people who have problems with social and professional integration. Addition the barriers to the use of social clauses from both the side of contracting authorities as well as social economy entities have been also identified.

LITERATURA / REFERENCES

Dyrektywa 2004/18/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. dotycząca koordynacji procedur przetargów publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz usługi (Dz.U. L 134 z 30.4.2004).
Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 5 grudnia z 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie, młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, osób mniemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz.U. z 2002 r., Nr 14, poz. 1808).
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac z dnia 24 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 200, poz. 2047).
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 88/2008 z 6 sierpnia 2008 r., uznające niektóre rodzaj pomocy za godne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz.U. UE.L. 08.214.3).
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1998 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92 t.j. z późn. zm.).
Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2003 r., Nr 122, poz. 1143).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429).
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415, późn. zm.).
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 206, poz. 1591).
Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych COM(2011) 895.
Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych KOM(2011) 896.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Ołdak K. [2012], Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych, „Ekonomia Społeczna”, nr 1, s. 43-53.