Wybrane źródła finansowania innowacji społecznych na świecie

Review of sources of financing social innovations

do pobrania/download PDF

Marta Kołodziej-Hajdo
ORCID: 0000-0002-5333-0375
Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem
Wydział Zarządzania
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15678/ES.2019.1.05

SŁOWA KLUCZOWE

źródła finansowania; innowacja społeczna; instrument finansowania

KEYWORDS

sources of financing; social innovations; financing instrument

STRESZCZENIE

Innowacje społeczne są istotnym elementem polityki innowacyjnej, odnoszącym się do rozwiązywania problemów społecznych oraz tworzenia wartości w obszarach służących społeczeństwu. Jedną z determinant ich wprowadzania jest zapewnienie odpowiednich źródeł ich finansowania. Celem rozdziału jest prezentacja dostępnych i potencjalnych źródeł finansowania innowacji społecznych. Z uwagi na bardzo złożoną strukturę finansowania innowacji społecznych i zróżnicowanie sposobów pozyskiwania funduszy, w rozdziale skoncentrowano się przede wszystkim na głównych, najczęściej wykorzystywanych i charakteryzujących się największą dostępnością formach finansowania: środkach Unii Europejskiej i jej instytucji, budżetowaniu partycypacyjnemu i crowdfundingu. W pracy posłużono się metodą desk research, dokonując również autorskiego przeglądu dostępnej literatury przedmiotu, zasobów internetowych i raportów analitycznych. Przeprowadzone badania wskazują, że kluczowym czynnikiem sukcesu powinno być rozszerzenie instrumentów i zasad finansowania innowacji społecznych. Chodzi przede wszystkim o wykorzystanie nowatorskich instrumentów finansowania oraz rozwój współpracy międzysektorowej.

ABSTRACT

The aim of the chapter is to present currently available as well as the potential sources of financing for social innovations. The method of desk research was used in the work, also a review of published prior research, internet resources and analytical reports. The conducted research indicates that the key factor of successful social innovation financing should be the extension of both financing instruments and the respective regulations. The conclusions refer primarily to the application of innovative financing instruments and the development of cross-sectoral cooperation.

LITERATURA / REFERENCES

Belleflamme, P., Lambert, T., Schwienbacher, A. (2014). Crowdfunding: Tapping the right crowd. Journal of Business Venturing, 29(5), 585–609.
Bornstein, D., Davis, S. (2010). Social Entrepreneurship: What Everyone Needs to Know. New York: Oxford University Press.
Bradford, S. (2012). Crowdfunding and the Federal Securities Laws. Columbia Business Law Review, 1(1), 1–150.
Brunello, A. (2014). Il manuale del crowdfunding. Milano: LSWR Srl.
Cabannes, Y. (2004). Frequently Asked Questions about Participatory Budgeting. Nairobi: UN-HABITAT, Quito.
Czarnecki, K. (2014). Udział mieszkańców w ustalaniu wydatków budżetu gminy w ramach tzw. budżetu partycypacyjnego (na przykładzie Torunia w latach 2013-2014). Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 1(2), 125–145.
Drucker, P. (1957). Landmarks of Tomorrow. New York: Harper.
Dziuba, D.T. (2015). Ekonomika crowdfundingu. Zarys problematyki badawczej. Warszawa: Difin.
EGO (2018). Raport dla badania pn. „Ewaluacja innowacji społecznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”. Warszawa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Pobrane z: http://www.ewaluacja.gov.pl/media/75439/Pierwszy_raport_tematyczny_Innowacje.pdf (dostęp: 12.11.2019).
Fleming, L., Sorenson, O. (2006). Financing by and for the Masses: An Introduction to the Special Issue on Crowdfunding. California Management Review, 58(2), 5–19. https://doi.org/10.1525/cmr.2016.58.2.5.
Freedman, D.M., Nutting, M.R. (2015). Equity Crowdfunding for Investors: A Guide to Risks, Returns, Regulations, Funding Portals, Due Diligence and Deal Terms. Hoboken (N.J.): Wiley & Sons.
Gilman, H.R. (2016). Democracy Reinvented: Participatory Budgeting and Civic Innovation in America. Washington, D.C.: Brookings Institution Press.
Goldfrank, B. (2007). Lessons from Latin America’s Experience with Participatory Budgeting. History of Participatory Budgeting. W: S. Anwar (red.). Participatory Budget. Washington: The World Bank.
Goldsmith, S., Georges, G., Burke, T.G. (2010). The Power of Social Innovation. How Civic Entrepreneurs Ignite Community Networks for Good. San Francisco: Jossey-Bass A Wiley Imprint.
Komisja Europejska (2010). Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komisja Europejska: Bruksela. Pobrane z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=PL.
Komisja Europejska (2010). Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bruksela: Komisja Europejska. Pobrane z: https://eur-lex.europa.eu/LexUri-
Serv/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDF.
Komisja Europejska (2013). Inwestycje społeczne na rzecz wzrostu i spójności, w tym wdrażanie Europejskiego. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Funduszu Społecznego na lata 2014–2020. Komisja Europejska: Bruksela. Pobrane z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0083&from=EN.
Kraszewski, D., Mojkowski, K. (2014). Budżet obywatelski w Polsce. Warszawa: Fundacja im. St. Batorego.
Kulesza, M., Sześciło, D. (2013). Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne. Warszawa: Wolters Kluwer.
Lambert, T., Schwienbacher, A. (2010). An Empirical Analysis of Crowdfunding. Social Science Research Network, 1578175, 1–23.
Old Problems, New Solutions: Improving acute psychiatric care for adults in England (2016). Commission on Acute Adult Psychiatric Care, London: Royal College of Psychiatrists. Pobrane z: www.crisiscareconcordat.org.uk/inspiration/the-commission-to-review-the-provision-of-acute-inpatient-psychiatric-care-for-adultsfebruary-2016 (dostęp: 20.05.2019).
Olejniczuk-Merta, A. (2013). Innowacje społeczne. Konsumpcja i Rozwój, 1(4), 21–34. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych („EaSI”) i zmieniające decyzję nr 283/2010/UE ustanawiającą Europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347/470).
Solow, R. M. (1957). Technical Change and the Aggregate Production Function. Review of Economics and Statistics, 39(3), 312–320.
Sprawozdanie z wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w 2018 r. (2019). Warszawa: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Pobrane z: www.power.gov.pl/media/81331/Sprawozdanie_z_POWER_2018.pdf (dostęp: 03.06.2019).
The Social Innovation Tournament – EIB. Institute. Luxembourg. Pobrane z: https://institute.eib.org/whatwedo/social-2-2/social-innovation-tournament-2/ (dostęp: 03.06.2019).
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, Dz.U. 2018, poz. 130.
Wampler, B. (2007). A Guide to participatory budgeting. W: S. Anwar (red.). Participatory Budgeting (s. 21–54). Washington: The Word Bank.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Kołodziej-Hajdo, M. (2019). Wybrane źródła finansowania innowacji społecznych na świecie. W: N. Laurisz, A. Stronczek (red.). Ekonomia Społeczna. Innowacje społeczne (s. 41–50). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. https://doi.org/10.15678/ES.2019.1.05