Pakt na rzecz ekonomii społecznej – wielki test dla środowiska i administracji
Pact for social economy – Important test for social environment and administration

do pobrania/download PDF

Piotr Frączak

SŁOWA KLUCZOWE

Pakt na rzecz ekonomii społecznej, Pakt dla Kultury, Zespół ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej, Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

KEYWORDS

pact for social economy, Pact for Culture, Task Force for System Solutions in the Scope of Social Economy, National Plan of Social Economy Development

STRESZCZENIE

Pakt na rzecz ekonomii społecznej jest propozycją umowy z rządem, którą chcieliby zawrzeć przedstawiciele środowiska polskiej ekonomii społecznej. Wśród części z nich, w tym autora, panuje silne przekonanie, że konieczna jest zmiana nastawienia administracji do problemów związanych z działalnością społeczną i stosowania instrumentów gospodarczych do rozwiązywania problemów społecznych. Dotychczasowe interwencje publiczne nie wykorzystały szansy, jaką dawały spore środki z funduszy europejskich. Kontynuacja dotychczasowej polityki publicznej w tym obszarze nie wróży nic dobrego. Dlatego pakt jest testem – zarówno dla samego środowiska ekonomii społecznej, jak i administracji. W tekście opisano nadzieje, z jakimi wiąże się praca nad zapisami paktu, pokazano rozwiązania, które mogą spowodować, że pakt przyczyni się do rzeczywistej zmiany. Czy to się uda nie zależy jedynie od tego, czy pakt zostanie zawarty. Jednak jego podpisanie mogłoby się znacząco do tej zmiany przyczynić.

ABSTRACT

Pact for social economy is a proposal of an agreement, which the representatives of Polish social economy milieu would like to conclude with the government. Among some of them, including the author, there is a strong belief that the change of public administration attitude towards the problems related to social activities and the use of economic instruments in order to deal with social problems. Hitherto public interventions have not taken advantage from the chance given by the European funds. The continuation of present public policy in this area does not portend anything good. Therefore the pact is a test – both for social economy milieu itself and for public administration. In the article the hopes attached to the work on pact provisions have been described and the solutions that can bring about the real change resulting from the pact conclusion have been presented. The question whether that will be feasible does not depend merely on the pact conclusion. However its conclusion could highly contribute to such sort of a change.

LITERATURA / REFERENCES

Cibor K. [2012], Jerzy Hausner: Zmiana musi przyjść z dołu, dostępne na: www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/736698.html.
Frączak P., Wygnański J.J. (red.) [2008], Polski model ekonomii społecznej - rekomendacje dla rozwoju, FISE, Warszawa.
Frączak P. [2010], Dialog obywatelski jako forma współrządzenia, „Federalistka” 1/2010.
Frączak P. [2012a], Dlaczego powinniśmy domagać się Programu Operacyjnego Ekonomia Społeczna, dostępne na: www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/770781.html.
Frączak P. [2012b], Partnerstwo czy uzależnienie? Rzecz o autonomii organizacji pozarządowych, „Zoon Politicon”, nr 2/2012.
Herbst J. [2008], Pole przedsiębiorczości społecznej w Polsce, [w:] A. Giza-Poleszczuk, J. Hausner (red.) Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle
wyników badań, FISE, Warszawa.
Hevelke E., Koczanowicz-Chondzyńska J. [2012], Pakty, ustawy, manifesty – jak na świecie pomagają ekonomii społecznej, dostępne na: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/758211.html.
Lewis J. [2006], Relacje państwo – sektor ochotniczy w Wielkiej Brytanii, „Trzeci Sektor”, nr 8.
Pazderski F. [2012], Ekonomia społeczna lekiem na kryzys w Europie? dostępne na: www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/760006.html.
Strategia [2011], Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego. Projekt dokumentu po konsultacjach społecznych, MkiDN, Warszawa.
Wygnański J.J. (przy wsparciu P. Frączaka) [2006], Ekonomia społeczna w Polsce – definicje, zastosowania, oczekiwania, wątpliwości, FISE, Warszawa.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Frączak P. [2012], Pakt na rzecz ekonomii społecznej – wielki test dla środowiska i administracji, „Ekonomia Społeczna”, nr 2, s. 70-76.